1 взвод 7 рота
1 взвод 7 рота, с лева на право - .....